چشم انداز

رسیدن به جایگاه تنها شرکت مورد اعتماد درهلدینگ توسعه صنایع بهشهر ونیز هلدینگ به پخش درراستای تامین و تدارک کالا و محصولات ومواد اولیه صنایع وکارخانجات و نمابنده انحصاری صادرات محصولات وکالاهای تولیدی.