اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت بازرگانی بین المللی به پخش

آقای مهدی سملی

رئیس هیئت مدیره

تحصیلات:لیسانس

آقای امیر عدنان سپهری

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات: کارشناسی ارشد بازاریابی و تجارت الکترونیک

آقای اسدالله مهدی نژاد کیاسری

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: لیسانس حسابداری