اعضای هیئت مدیره

اعضای محترم هیئت مدیره شرکت بازرگانی بین المللی به پخش

جناب آقای مهدی سملی

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای یدالله دهقانی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل