تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

درباره ما

شرکت بازرگانی بین الملل به پخش (سهامی خاص) در تاریخ 1387/06/06 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 329422  در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.