تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

منشور سازمانی

ما به عنوان اعضای شرکت بازرگانی بین المللی به پخش ارزش های اخلاقی و اصول رفتار های فردی و سازمانی زیر را باور داشته و برای ایجاد ثبات و نهادینه شدن آنها و تحقق اهداف متعالی شرکت از هیچ کوششی، در هیچ زمان و مکانی دریغ نخواهیم داشت.

 • تعهد و پایبندی به اصول در تمامی ارتباطات وتعاملات فردی و سازمانی
 • برخورداری از روحیه بالای مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نقد پذیری و تقویت روحیه همکاری تیمی
 • رعایت همیشگی احترام، ادب، متانت، خوشرویی، خوش صحبتی نسبت به همکاران، مشتریان مراجعین و تمامی کسانی که به نحوی با شرکت در ارتباط خواهند بود
 • برخورداری از توانمندی” صبر فعال” به معنای پیگیری مداوم و هوشمندانه امور تا حصول نتیجه مطلوب
 • التزام عالی به اجرای صحیح، دقیق و به موقع تعهدات و مسئولیت های حرفه ای
 • مقید و متعهد به حفظ اسرار و اطلاعات سازمانی
 • استفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت در راستای اهداف سازمان
 • توجه به اصول حرفه ای و رعایت اخلاق تجاری به منظور ارتقاء جایگاه نام شرکت
 • تلاش مداوم برای کاهش ریسک های تجاری و تلاش مستمر در جهت حداکثر سازی سود شرکت
 • در اولویت قراردادن رضایت و مطلوبیت مشتری
 • ترویج اقدامات در ارتباط با توسعه پایدار و حفظ محیط زیست