تهران-آرژانتین-ساعی-خیابان شهیدخالد اسلامبولی- خیابان شهید بهزاد شفق(هفدهم)- پلاک20-طبقه ششم
ایران - تهران

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره

در این بخش مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و سمت آنان را به شما معرفی می نماییم

نام سهامدار

نام نماینده / سمت

شرکت به پخش (سهامی خاص)

 

شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش

 

شرکت به پخش دارو بهشهر

محمدرضا خبازی / نایب رئیس هیئت مدیره 

 

مهدی سملی/رئیس هیئت مدیره

 

وحید هدایتی/مدیرعامل و عضو هیئت مدیره