خدمات شرکت

صادرات کالا

صادرات انواع محصولات غذایی، بهداشتی ، دامی، شوینده وغیره...

واردات کالا

واردات انواع محصولات غذایی، بهداشتی ، دامی، شوینده وغیره...

خرید و فروش

خرید و فروش انواع محصولات غذایی، بهداشتی ، دامی، شوینده وغیره...